MATEMÀTIQUES


PRACTICA GEOMETRIA

Mediatriu, bisectriu i més...

CAPSES MATEMÀTIQUES

Accés a FN0, accés a FN1A, accés a FN1B, accés a FN2Aaccés a FN2B


POTÈNCIES I ARRELS

1. Potència d'un nombre
 


2. Potències de 10

La distància que hi ha des del planeta Venus fins al Sol és d'uns
100.000.000 km. Fixa't com s'expressa de forma abreujada el nombre 100.000.000 utilitzant potències de base 10:


3. Descomposició polinòmica d'un nombre

Podem utilitzar les potències de 10 per escriure la descomposició
d'un nombre. Fixa't com descomposam el nombre 62.157:4. Arrel quadrada. Descobreix que és l'arrel quadrada
Practica concepte potència
Potències base 10
Potències base 10 (I)

Més potències
Calculadora i arrel quadrada
Test

ENTERS I COORDENADES

Introducció: ja tens els auriculars a punt? Idò vés al vídeo...

T'imagines viure a un lloc en el que les temperatures fossin quasi sempre negatives? Quin fred!

Idò sí. Hi ha llocs al món amb aquestes característiques habitats per cultures diferents a les nostres, com els inuit, que quan van a caçar, encara utilitzen iglús d'habitatge...


Temperatures mínimes a Nuuk (Grenlàndia) 

A veure si ets capaç de fer una gràfica com la d'abans... (tasca de classroom) 

1. Nombres enters

Per indicar que una temperatura és més baixa que 0°C, es fa servir un nombre natural amb el signe menys (–) al davant: la temperatura mínima del mes de març a Nuuk són - 25°C.
2. Enters i recta numèrica3. Comparació de nombres enters


4. Suma de nombres enters

L'operació, de forma directa seria així:

5. Resta de nombres entersLes operacions, de forma directa serien així:
Practica amb els enters 
Coordenades terrestres


MÚLTIPLES I DIVISORS

1. Múltiples d'un nombre


Recorda com ho expressen els matemàtics (conjunt de números infinit)...2. Divisors d'un nombre3. Relació entre múltiples i divisors
4. Criteris de divisibilitat

5. Tots els divisors d'un nombre


 Recorda com ho expressen els matemàtics (conjunt de números finit)...


6. Nombres primers i nombres composts
El sedàs d'Eratòstones


7. Mínim comú múltiple (m.c.m) de dos nombres


8. Màxim comú divisor (m.c.d) de dos nombres9. Descomposició d'un nombre en factors primers

Tot nombre compost es pot expressar com a producte de dos factors diferents del nombre i de la unitat. Ho podem expressar com a producte de factors primers.

                             90 = 90 x 1 ----------------> producte de dos factors: nombre (90) i unitat (1)
                             90 = 2 x 3 x 3 x 5 --------> producte de factors primers (2, 3, 5)

Això ho feim dividint successivament pels divisors primers fins a trobar un quocient igual a 1. Fixa-t'hi:

I de forma abreujada:
Per tant:

FRACCIONS


Fraccions 
Practica fraccions
Practica fraccions (I)
Fraccions i divisibilitat

OPERACIONS COMBINADES

Problemes amb operacions combinades

Una altra manera de veure les operacions combinades...


Operacions combinades 
Posa't a prova
Posa't a prova (I)PERCENTATGES

0 Recorda: Percentatge, fraccions i decimals

De cada 100 persones, 80 viuen en ciutats i 20 en pobles i fora vila... Aquesta informació podem expressar-la utilitzant percentatges. Fixa-t'hi:Qualsevol percentatge es pot expressar també com una fracció decimal i com un nombre decimal:Practica percentatge, fracció, decimal

1 Càlculs de %

Al paper d'una barra de xocolata podem llegir: '70% de cacau'. Quant cacau conté la barra si el seu pes és de 250 g?

Hem de calcular el 70 % de 250 g:


La barra conté 175 g de cacau.


Practica: percentatge d'un número

Recorda el que férem amb els residus: de 53 alumnes, al principi només 11 varen dur carmanyola o cantimplora...Practica: deduir percentatge

FIGURES PLANES

0 Recorda:

Un polígon és una figura plana limitada per segments. Els elements d'un polígon són:


Practica amb els polígons

1 La circumferència i els seus elements

Una circumferència és una línia corba tancada que té tots els punts a la mateixa distància d'un punt anomenat centre.

A part del centre de la circumferència, podem distingir: arc, corda, radi, diàmetre i semicircumferència.


Recorda i practica

2 El nombre pi

Ja t'hauràs fixat que en totes les divisions que hem anat fent de la longitud entre el diàmetre, s'obté aproximadament el mateix resultat: 3,14.


Visualitza el nimbre pi

3 Longitud de la circumferència

Així, podem deduir que:Per tant, establim les següents fórmules, que ens serviran a partir d'ara.Practica el càlcul de longituds de circumferències
Practica el càlcul de longituds de circumferències (I)

4. Recorda i aprèn altres figures planes

Rectangle:

Quadrat:

Rombe:


 Romboide:

Triangle:


Construeix figures planes i practica
Practica àrees
Practica àrees (I)
Geometria 
Repassa el tema

SISTEMA SEXAGESIMAL

1 Unitats de mesura del temps

Recorda les relacions entre les unitats de mesura de temps:


Recorda també les equivalències de les fraccions d'una hora:


Per mesurar períodes llargs de temps feim servir altres unitats com ara el mes, el trimestre, l'any…


1 mes = 30 dies
1 trimestre = 3 mesos
1 any = 365 dies
1 any = 12 mesos
2 Expressions complexes i incomplexes

152 minuts. Quantes hores i quants minuts són? Per saber-ho, dividim 152 minuts entre 60:3 Sumes amb mesures de temps

Un avió surt a les 11.25 h. El viatge dura 1 h i 56 min. A quina hora arribarà a la seva destinació?


L'avió arriba a la seva destinació a les 13.21 h.

4 Restes amb mesures de temps

Restam 10 h 12 min – 7 h 37 min:
Practica
Conversor de temps

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Superfície

1 Mesura de superfície

La mesura de la superfície d'una figura és el nombre d'unitats quadrades que necessitam per cobrir aquesta figura.
2 El metre quadrat

Fixa't en el rectangle. L'hem dividit en quadrats d'1 m de costat. En total hi ha 12 quadrats.3. Múltiples i submúltiples del metre quadrat


4. Canvi d'unitats

Com que cada unitat és 100 vegades més gran que la inferior, reservam dues columnes per a cada unitat:Superfície
Calcula perímetre i superfície
Calcula perímetre i superfície (I)

OPERACIONS AMB NOMBRES DECIMALS

1 Suma i resta de nombres decimals
2.Multiplicació de nombres decimals3.Multiplcació i divisió per 10, 100 i 1000
Una maquineta de fer punta val 0,25 € . Quant valen 10 maquinetes? I 100 maquinetes? I 1.000?
 

Fixa't en els preus de les cebes i calcula, a cada lot, quant val el quilo de cebes:


4. Divisió de decimal entre nombre naturalHas de tenir en compte: Si després de baixar totes les xifres del dividend el residu no és 0, podem continuar la divisió baixant-ne zeros:
5. Divisió de nombre natural amb quocient decimal

Podem continuar aquesta divisó?


Per obtenir el quocient decimal, afegim zeros a la part decimal del dividend. Fixa-t'hi:


6. Relació entre fraccions i decimals

Una fracció representa la divisió del numerador entre el denominador.7. Divisió d'un nombre natural entre un decimal

Dividim 225 entre 0,75, que és el mateix que dividir 22.500 entre 75:8. Divisió de dos nombres decimals

Dividim 53,40 entre 3,56:
Practica suma i resta
Practica suma i resta (I)
Practica multiplicació
Practica multiplicació (I)
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000 (I)
Divisió decimal entre enter
Divisió decimal entre enter (I)
Divisions amb quocient decimal
Totes les operacions
Problemes

Recorda:divisions decimals a dividend 


NOMBRES DECIMALS

Els nombres decimals estan formats per una part entera i una altra part decimal separades per una coma.


La part decimal representa una part més petita que la unitat. En l'exemple anterior, si es tractàs d'una mesura en cm, diríem que la mesura en qüestió és de 9,5 cm. És a dir, xerram d'una mesura més gran que 9 cm però més petita que 10 cm, ja que 0,5 cm no fan el cm que necessitam per arribar a 10.

1. Les dècimes i la unitat

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un quadrat que dividim en deu parts iguals):

 2. Les centèsimes

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un quadrat que dividim en 100 parts iguals):

3. Les mil·lèsimes

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un cub que dividim en 1000 parts iguals):


4. Comparació de nombres decimals


5. Practicam amb €, arredonim a les unitats

6. Dividir entre 10, 100 i 1000


7. Percentatges

S'han fabricat 1.500 cotxes i el 30% són grisos...Llegeix decimals
Decimals a recta numèrica
Compara decimals
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000 (I)
Prova't amb els decimals


SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Capacitat

1. Unitats de capacitat

La unitat principal de capacitat és el litre. Fixa't en els múltiples i els submúltiples del litre i les seves equivalències:


2. Canvis d'unitats (problemes)

En una fàbrica envasen oli d'oliva en garrafes de 0,5 daL i en botelles de 75 cL. L'oli s'emmagatzema en dipòsits de 6 hL. Quantes garrafes es poden omplir amb l'oli d'un dipòsit? I quantes botelles?


Per calcular-ho, primer hem d'expressar les dades en la mateixa unitat; per exemple, en litres. Utilitzam la taula de conversions:


Practica canvis d'unitats
Practica complexa i incomplexa
Operacions

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Massa

1. Unitats de massa2. Expressions complexes i incomplexes


Practica canvis unitat
Practica de complexa a incomplexa

3. Canvis d'unitats als problemes:

Quan facem problemes, abans de fer les operacions, és importantíssim que treballis amb les mateixes unitats. Segueix aquest exemple:


Practica canvis d'unitats i problemes (I)
Practica canvis d'unitats i problemes (II)

NOMBRES NATURALS I OPERACIONS BÀSIQUES

1. Valor posicional de les xifres

Fixa't que la xifra '6' té valors diferents en aquest nombre:

2. Lectura dels nombres

3. Comparar i ordenar nombres naturals

Si dos nombres tenen una quantitat diferent de xifres, és més gran el que té més xifres.

Si tenen el mateix nombre de xifres, comparam xifra per xifra començant per l'esquerra.


4. Arredonir nombres naturals.

Un tractor (A) val 37.050 € i un tractor (B) val 37.895 €.

Els dos preus estan entre 37.000 € i 38.000 €. Fixa-t'hi:

L'aproximador
Practica arredoniment
Ordenar nombres
Descomposició de nombres
Càlcul mental de sumes
Càlcul mental de restes
Càlcul mental de divisions
Càlcul mental de multiplicacions

PRACTICAM LA DIVISIÓ
Hem començat practicant operacions bàsiques jugant a les conquestes. Aquest és un joc que també podeu fer a casa amb la família. La idea és reforçar coneixements bàsics i si és jugant molt millor. Mirau com ho feim a la classe clicant aquí

Dividir per una xifra 
Dividir per dues xifres 
Dividir per tres xifres 
Practica divisions i comprova el resultat

Has de repassar multiplicacions per una xifra?
Has de repassar multiplicacions per dues xifres?
Vols provar multiplicacions de tres xifres?

Per pensar: Practica les operacions bàsiques El restaurant